Questions and answers on the active building

I have a problem with my dimmable lighting

The ceiling lights in your apartment have a dimmer function linked to Tingco. In order for the ceiling lights to work properly, you must use dimmable LED bulbs. Choose a dimmable LED bulb that is at least 11 W.

If you fit a non-dimmable bulb by mistake, the lighting won’t work properly. It can be easily fixed. Switch off the power to the group to which the lighting belongs, for example the living room, on the distribution board in the media cabinet. Change to a dimmable bulb, for example a dimmable LED bulb. Switch on the power again. It may take a little while (at least 3 minutes) for the system to synchronise and recognise the new bulb. During the time it takes the system to synchronise, the bulb may grow brighter or dimmer by itself.

Please note. Don’t try to turn the bulb in question on and off while the system is synchronising.

The battery in the tablet doesn't last very long

We have just updated the software so it uses less battery power. However, we still recommend that the tablet should be connected to the socket all the time.

The tablet doesn't work everywhere in the apartment

The tablet is connected to a network distributed by the Tingco box (which is a gateway installed in the media cabinet in your apartment). Unfortunately, the network range has been limited in some apartments and the tablet therefore works best close to the Tingco box. A red symbol is visible in the lower right-hand corner if the tablet has no network connection.

How will you use the results of the research? How will I get to know the results?

The results of the research will be presented at Smartenergycity.se. The research aims to find solutions for the future development of even more efficient electricity networks and energy systems than the ones we have today.

What price do I pay for electricity?

All participants in the research programme pay a subsidised electricity price in 2017. Those who belong to the price group pay the price they see on the Tingco tablet (the price curve) and the price fluctuates over the day. Those who belong to the environmental group pay the same price for their electricity regardless of what time of day it is used.

How does the environmental curve work?

The environmental curve shows how the electricity user’s environmental impact varies during the day. You can reduce your impact on the environment in two ways: by reducing your electricity consumption overall and by moving your electricity use between different hours of the day (the environment curve shown what those hours are).

How do you know by how much my electricity consumption fell or how much electricity consumption I have moved from high environmental impact/price to low environmental impact/price?

The researchers at KTH can calculate it by comparing the size of your electricity consumption and how that consumption is distributed over the twenty-four hour period with corresponding data from similar apartments outside the research programme.

Is it possible to compare my consumption with that of my neighbours?

On the home page you can see how you stand with your consumption of electricity, heating and water compared to other Tingco users. You can see your consumption right now and your consumption so far today compared to other users.

Varför är surfplattan låst? Kan jag använda den till annat än projektet?

Surfplattan är låst för att säkerställa att forskningsprojektet får ut den information som behövs för forskningen. Det går därför inte att använda den till annat än projektet.

What happens after the research programme ends? (with the electricity price, with the Tingco tablet, with all products such as plugs, laundry and drying, the Tingco box. What can I keep and what will change?)

The subsidised electricity price applies only in 2017 (like the climate compensation). By the end of 2017, Fortum and your cooperative housing association/landlord will agree on what will happen after the end of the research programme. You will receive information as soon as that has been agreed.

Can I order more smart plugs?

Unfortunately it will not be possible for you to order more smart plugs during the research programme (2017). We will get back to you with more information on this if it becomes possible to order more smart plugs.

Contact information customer services the active building

 

Telephone no.: 0771-411 001
E-mail: smartenergycity@fortum.com

Frågor & svar

Jag har problem med min dimbara belysning

Takbelysningen i din lägenhet har dimmerfunktion kopplad till Tingco. För att takbelysningen ska fungera på ett korrekt sätt måste du använda dimbara LED-lampor. Välj en dimbar LED-lampa med en effekt på minst 11 W.

Skruvar man av misstag in en icke dimbar lampa kommer inte belysningen att fungera korrekt. Det går att åtgärda enkelt.

  1. Bryt strömmen till den grupp som belysningen tillhör, tex. Vardagsrum, på elcentralen som sitter i mediaskåpet.
  2. Byt till en dimbar lampa, t.ex. en dimbar LED-lampa.
  3. Slå på strömmen igen. Det kan ta en liten stund (minst 3 min) innan systemet synkar och känner av den nya lampan. Under tiden som systemet synkar kan ljusstyrkan i lampan gå upp och ner upprepade gånger av sig själv.

OBS! Under synkningen får man ej prova att tända och släcka den aktuella lampan.

Batteriet på läsplattan håller inte särskilt länge

Vi har precis uppdaterat mjukvaran för att den ska använda mindre batteri, dock är rekomendationen ändå att ha läsplattan inklopplad i eluttaget hela tiden.

Läsplattan fungerar inte att använda överallt i lägenheten

Läsplattan är ansluten till ett nätverk som delas ut av Tingcoboxen (som är en gateway monterad i ditt mediaskåp i lägenheten). Nätverket har dessvärre begränsad räckvidd i vissa lägenheter och användning av läsplattan sker därför bäst i närheten av Tingcoboxen. Saknar läsplattan nätverk syns en röd symbol nere i högra hörnet.

Hur kommer ni använda resultatet av forskningen? Hur får jag veta resultatet?

Resultatet från forskningen kommer att presenteras på Smartenergycity.se. Forskningen syftar till att hitta lösningar för att utveckla ännu effektivare framtida elnät och energisystem än de vi har idag.

Vad betalar jag för elpris?

Alla deltagare i forskningsprogrammet betalar ett subventionerat elpris under 2017. De som tillhör prisgruppen betalar det pris som de ser på Tingcoplattan (priskurvan) och priset varierar över dagen. De som tillhör miljögruppen betalar samma pris för sin el oavsett när på dagen den används

Hur fungerar miljökurvan?

Miljökurvan visar hur elanvändningens miljöpåverkan varierar under dygnet. Du har möjlighet att minska din miljöpåverkan på två sätt: dels genom att minska din elförbrukning totalt sett, dels genom att flytta din elanvändning mellan olika timmar på dygnet (vilka timmarna är framgår av miljökurvan).

Hur vet jag hur mycket jag sparat (prisgruppen), alternativt hur mycket minskade CO2-utsläpp jag bidragit till (miljögruppen), genom mitt beteende?

En gång i månaden kommer du att få skriftlig återkoppling via email, brev eller i postboxen.

Går det att jämföra min förbrukning med mina grannars?

På startsidan kan man se hur man ligger till med sin förbrukning av el, värme och vatten jämfört med övriga användare av Tingco. Där kan man se både förbrukningen just nu samt förbrukningen hittils idag jämfört med andra användare.

Varför är surfplattan låst? Kan jag använda den till annat än projektet?

Surfplattan är låst för att säkerställa att forskningsprojektet får ut den information som behövs för forskningen. Det går därför inte att använda den till annat än projektet.

Vad händer efter forskningsprogrammets slut? (med elpriset, med Tingcoplattan, med alla produkter såsom pluggar, tvätt- och tork, Tingcoboxen. Vad får jag behålla och vad förändras?)

Det subventionerade elpriset gäller endast under 2017  (liksom klimatkompensationen). Innan utgången av 2017 kommer Fortum och din bostadsrättsförening/hyresvärd att komma överens om vad som händer efter forskningsprogrammets slut. Så snart det är gjort kommer du att få information.

Går det att beställa fler smarta pluggar?

Under forskningsprogrammet (2017) kommer det tyvärr inte att gå att beställa fler smarta pluggar. Vi återkommer med information om detta om det blir aktuellt att kunna beställa fler smarta pluggar.

Kundservice Aktiva huset